הסכם שימוש באתר - תקנון

1. תנאי שימוש- כללי
אתר זה מופעל על ידי חברת נקסטלבל ניהול פורטלים בע"מ (להלן: "המפעילה").
תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חוזה מחייב בין כל גוף ו/או אדם ו/או גורם ו/או מוסד הנכנסים לאתר זה ומשתמשים בשירותיו ו/או נהנים מתכניו בכל דרך או צורה שהיא לבין המפעילה. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוך לתנאי השימוש שלהלן וזאת לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר ו/או גלישה סלולארית ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר.
תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין מפעילת האתר לבין הגולשים וכן בין המפעילה לבין המפרסמים.
תנאי לגלישה באתר הוא היותר הגולש בגיר בן 18 שנים לכל הפחות. אם אינך בגיר הינך נדרש לעזוב את האתר לאלתר.
המשתמש ו/או המפרסם מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים הוא קרא הבין ומסכים לתנאי השימוש על כל סעיפיהם.
אתר זה אינו מהווה פלטפורמה לפרסום שירותי מין בתשלום מכל סוג שהוא. כל תוכן ו/או פרסום המרמז לכך יימחק לאלתר ככל שיתברר למפעילה כי המדובר בניסיון לפרסם ו/או בפרסום שירותי מין בתשלום באסורים על פי חוק.
סעיף 205(ג) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 אוסר על פרסום פירסום שירותים של העוסקים בזנות. מפעילת האתר פועלת בהתאם לכל דין ועל כן תפעל לאיתור ומחיקה כל תוכן המפר חוק זה.
בכל הטעיה ו/או פרסום תכנים בלתי חוקיים ניתן לדווח למפעילת האתר באמצעות לינק יצירת קשר ו/או במייל המצוין באתר. ככל שתוכן הפניה ימצא מוצדק תפעל מפעילת האתר להסרת כל תוכן ו/או פרסום המנוגד לדין וזאת לאלתר ולצמיתות.
יובהר כי אתר זה הינו אתר פרסומי ושיווקי בלבד. אין מפעילת האתר אחראית לתכנים המפורסמים בו ו/או לזהות מפרסמיו ואין היא עוסקת בתיווך בין הגולשים למפרסמים. האתר מהווה כלי פרסומי ו/או שיווקי וזאת בלבד.
משכך, אחריות הגולשים ו/או המשתמשים היא שלהם בלבד.
סעיפי תנאי השימוש וכותרותיהם הינם לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות האמור בהם.
השימוש בתנאי השימוש הינו בלשון זכר אך מתייחס ומחייב את שני המינים.

2. מונחים
# תנאי שימוש ו/או תקנון - הסכם זה בין המשתמש ו/או המפרסם למפעילה יקרא תנאי שימוש ו/או תקנון
# משתמש - כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד הגולש באתר ונחשף לתכניו וזאת לכל צורך שהוא יקרא משתמש
# מפרסם - כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד המפרסם באתר מודעה כחלק מתכני האתר ו/או פרסומת בין אם בסרטון ו/או לינק ו/או חלון קופץ יקרא מפרסם
# מפעילה - החברה המפעילה את האתר תיקרא לשם הנוחות המפעילה
# תכנים - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ובלי שהאמור יהווה רשימה סגורה תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, גרפיקה, כותרות, לינקים, רכיבים אינטראקטיביים, טקסט, תמונה, חלונות קופצים וכיוצא באלה.

3. השימוש באתר
א. הגלישה והשימוש באתר הינה ללא תשלום למשתמש.
ב. משתמשי האתר חייבים להיות בגירים בני 18 לפחות. בעצם הגלישה באתר מצהיר המשתמש כי גילו 18 שנים ומעלה וכי השימוש באתר מותר לו על פי כל דין.
ג. השימוש באתר מותר אך ורק לצרכים הפרטיים של המשתמשים. ודוק, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכני האתר לכל צורך ו/או מטרה שאינה אישית כדוגמת פרסום, הפצה וכיוצא באלה.
ד. השימוש באתר הינו בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש וכפוף לשינויים לפי שיקול הדעת הבלעדי של המפעילה מעת לעת וללא הודעה מראש.
ה. המפעילה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לשנות לעדכן ו/או להפסיק את השירות הניתן באתר ללא הודעה מראש והמפעילה אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או המפרסם ו/או כלפי כל מאן דהוא בגין נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא בגין השינוי ו/או הפסקת השירות הניתן באתר.
ו. המפעילה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן והמחייב של תנאי השימוש יופיע באתר זה ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש בעת השימוש ו/או הפרסום הוא המחייב.
ז. יודגש כי האתר אוסר על כל פרסום המנוגד לכל דין. העבריין ייענש.
ח. יובהר כי, המפעילה אוסרת על פרסום מתן שירותי מין מכל סוג שהוא. ככל שיאותר פרסום כאמור, הוא יוסר מן האתר לאלתר.
ט. אין למפעילה כל אחריות על הגופים המפרסמים ו/או על התכנים אך היא מתחייבת לערוך סריקות תקופתיות באתר בניסיון לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי הולמים ו/או שלא עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש ולהסירם לאלתר.
י. בהינתן סתירה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש לבין פרסומים ואו מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל פה, תגברנה הוראות הסכם זה והן המחייבות.
יא. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות אתרים חיצוניים כפופה אף היא לתנאי השימוש ד'כאן.
יב. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
יג. לבתי המשפט בעיר חיפה תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל מחלוקת ו/או תביעה ו/או סוגיה הנובעת מתנאי השימוש ומההתקשרות עם המפעילה באמצעות ו/או בקשר לאתר ותכניו ו/או אליה.
יד. בכל פניה ו/או שאלה ו/או בירור יש לפנות למפעילה באמצעות פרטיה המופיעים באתר ו/או בלשונית צור קשר.

4. פרטיות המשתמש ו/או המפרסם
א. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לנטר ולפקח על תכני המשתמשים מבלי שיהא בכך להקים אחריות ו/או חבות ביחס לתוכן המשתמש ו/או המפרסם ולכל תוצאה שיכולה להתרחש או שתתרחש הלכה למעשה כתוצאה מסתמכות עליו, שימוש בו ו/או צפייה בו.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות הבלעדית לחסום ו/או לערוך ו/או לשנות ו/או להגביל ו/או להסיר ו/או לצנזר תוכן של מפרסם ו/או משתמש שימצא פוגעני ו/או מפר זכויות ו/או מנוגד לתנאי השימוש והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (בעקבות הפניה של צד ג' ו/או מכל סיבה שהיא). יובהר כי אין באמור כדי להטיל על המפעילה כל אחריות בגין תוכן של משתמש ו/או מפרסם שהוסר ו/או שונה ו/או הוגבל על ידה ו/או שהגישה אליו נחסמה ו/או שלא הועלה לאתר.
ג. המשתמש ו/או המפרסם מסכים כי תכניו יהיו חשופים לכל משתמשי האתר ומפרסמיו וכי לא  תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או טרוניה בעניין זה. כך גם באשר לאמור בסעיף 4(ב) לעיל.
ד. המפרסם ו/או המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרם לה כתוצאה מתכנים שהועלו על ידו לאתר.
ה. אין לעשות שימוש בתכנים ובשירותים באתר שלא למטרת פרסום ו/או שימוש עצמי ופרטי.
ו. פרסום ו/או הפצה ו/או שמירה ו/או העתקה ו/או העברה של כל תוכן שהוא המפורסם באתר אסור בתכלית.
ז. המשתמש ו/או המפרסם מסכים כי קרא והבין את כללי הפרטיות המפורטים לעיל וכי הם מהווים תנאי מקדים לשימוש באתר. תנאי מדיניות הפרטיות משתנים מעת לעת ונוסחם המחייב הינו הנוסח המפורסם באתר בעת השימוש.
ח. המשתמש מצהיר כי השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש האמורים.

5. אחריות השימוש
א. השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו הינם באחריות הבלעדית של הגולש.
ב. ככל שבעקבות גלישה באתר יבחר משתמש לשכור שירותי עיסוי ו/או כל שירות אחר המוצע באתר מובהר כי השימוש הינו באחריות המשתמש בלבד וכי אין למפעילה כל אחריות בגין טיב השירות המסופק לו וכן אין היא נושאת באחריות בעבור כל נזק ו/או עלות שיגרמו לו בעקבות שימוש בשירות.
ג. המפעילה מבהירה כי היא מפעילה אתר פרסום בלבד וכי אין לה כל קשר ו/או ערובה בדבר לטיב השירותים המפורסמים באתר ואופיים. על כן, המפעילה לא תישא בכל אחריות ביחס אליהם והמשתמשים ו/או המפרסמים לא יוכלו לבוא למפעילה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.
ד. המפעילה מסירה מעצמה אחריות לכל נזק שהוא ישר או עקיף שעשוי להיגרם ו/או שנגרם למשתמש ו/או למפרסם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על האמור בו ו/או על השירותים המפורסמים בו ו/או כתוצאה מהפסקת הפרסום ו/או השירות ו/או המידע האמור. כאמור למפעילה אין כל ערובה לטיב ו/או איכות ו/או אופי השירות המפורסם באתר.
ה. הגם שהמפעילה פועלת על מנת להבטיח כי המידע שיפורסם באתר יהא בהתאם לכל דין ובכפוף לתנאי השימוש, אין המפעילה מתחייבת ואין היא נושאת בכל אחריות בגין טעויות ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר ו/או בטיבו ו/או בשירותים המוצעים בו ובמסגרתו. המשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בעניין זה כלפי המפעילה ו/או האתר.
ו. המשתמש ו/או המפרסם מתחייב כי לא ישלח ו/או יעביר ו/או יפיץ כל מידע ו/או חומר בעל אופי פרסומי ו/או מסחרי ו/או המפר זכויות של מאן דהוא דרך ו/או באמצעות האתר וכן כי לא יפרסם כל חומר שפרסומו אסור דרך האתר.
ז. המשתמש ו/או המפרסם מתחייב כי לא יפרסם כל תוכן שיש בו כדי להוות תוכן פוגעני ו/או טורדני ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי ו/או מאיים ו/או שבו כדי להטעות ו/או לגרום להסתמכות שווא של כל צד שלישי ו/או כל חומר הנחזה ככזה.
ח. המשתמש ו/או המפרסם מתחייבים כי לא יעשו שימוש בכל תוכנת מחשב ו/או וירוס ו/או יישום ו/או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תוכנת ריגול ו/או תוכנת העתקה ו/או כל דבר מסוג זה בלא קבלת אישורה של המפעילה מראש ובכתב.
ט. המשתמש ו/או המפרסם נותנים בזאת הסמכתם כי המפעילה רשאית לנקוט בכל דרך על מנת להגן על האתר והמידע הכלול והמפורסם בו וכפועל יוצא מכך אף תהא המפעילה רשאית לעכב ו/או לחסום גם תכנים לגיטימיים מפרסום באתר.
י. משתמש ו/או המפרסם מודעים ומסכימים כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות בפרסום ו/או בגלישה ו/או בהסרה של תכנים ו/או שינויים בהם עקב נסיבות חיצוניות ואחרות.
יא. המפעילה אינה מתחייבת ואינה נושאת באחריות כלשהי לאמינות, דיוק, מהימנות ונכונות התכנים המפורסמים באתר וכן לתקינות, היעדר וירוסים של מערכות המחשוב והגלישה באתר.
יב. המפעילה לא תשא בכל נזק שיגרם למשתמש ו/או למפרסם כתוצאה מתכנים נגועים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים ושלא בשליטת המפעילה  ואינה אחראית לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כתוצאה מכך ובכלל זאת כל נסיבה שמחוץ לשליטת המפעילה לרבות כוח עליון, הפרות הסדר הציבורי והשלטון, מלחמה, אש, מחדל של ספק אינטרנט ו/או  תקשורת זה או אחר, מגבלות צבאיות ו/או אחרות ותקנות ו/או צווים ממשלתיים, מגבלות רשתיות, ביטחוניות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
יג. המפעילה אינה אחראית לתקינות הלינקים המופיעים באתר ו/או לאמינות המידע האמור בלינק זה ו/או למהימנותו. המפעילה אינה אחראית לעדכניות המידע המופיע בלינקים המופיעים באתר ולא תישא באחריות לכל נזק ו/או הסתמכות ו/או אבדן שנגרם ככל שנגרם למשתמשים ו/או למפרסמים כתוצאה מהשימוש בלינקים המופיעים באתר. יובהר כי הלינקים מתפרסמים על ידי צדדים שלישיים והם בלבד אחראיים לתכניהם, לאמינותם ולתקינותם ולכל נזק ו/או הפסד ו/או הסתמכות שנגרמו כתוצאה מהשימוש בהם.

6. ביטחון
א. המשתמש ו/או המפרסם מתחייב ומצהיר כי לא יעשה כל שימוש באתר ו/או במתקניו שיהא בו כדי לפגוע באבטחת המפעילה האתר, משתמשיו ו/או מפרסמיו וזאת לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל דרך או צורה.
ב. המפעילה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים שברשותה לצורך אבטחת האתר ותכניו.
ג. המשתמש ו/או המפרסם מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ו/או האתר בעניין זה.

7. זכויות יוצרים
א. חל איסור מוחלט על משתמש להעתיק את שם האתר ו/או התכנים המופיעים בו וזאת לרבות שכפול, העתקה, פרסום והפצה. כמו כן, חלק איסור מוחלט על פגיעה בזכויות היוצרים והקניין הרוחני של מפעילת האתר ו/או של צדדים שלישיים העושים שימוש ו/או מפרסמים באתר.  יובהר כי הפרה מסוג זה תיענה בנקיטת שלל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות המפעילה ו/או צדדים שלישיים והמפר ישא בכל ההוצאות הדרושות לרבות שכר טרחת עורך דן והוצאות משפט הכרוכות בכך.
ב. בכל מקום בו לא צוין אחרת באופן מפורש כל זכויות הקניין הרוחני וסימני המסחר שמורים למפעילה. זאת לרבות, סמלים, תוכן, עריכה, עיצוב, כותרות, טקסטים וקוד המקור. ברי כי השימוש באתר אינה מקנה למשתמש ו/או למפרסם זכות כלשהי.
ג. כל העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או העברה של תכנים ו/או קוד תוכנה ו/או טכנולוגיה אסורה בהחלט.
ד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש ברובוטים ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר על מנת להעתיק ו/או לסרוק ו/או לשכפל ו/או לייצר עותק חלקי או שלם ו/או לסלף ו/או לעוות כל מידע ו/או תוכן ו/או עיצוב המופיעים באתר.

8. סריקה רובוטית
א. יובהר כי סריקה רובוטית של האתר ו/או תכניו אסורה בתכלית אלא ככל שמדובר בסריקה למטרת הוספת האתר לרשימת התארים המצויה במנועי החיפוש וזו בלבד.

9. פרסומות וקישורים לאתרים חיצוניים
א. מידע המועבר באמצעות הרשת על ידי צדדים שלישיים אינו בשליטתה של המפעילה ואין לה כל אחריות ביחס אליו.
ב. יובהר כי פרסומים ו/או פרסומות המופיעים באתר מפורסמים כנוסחם על ידי צדדים שלישיים ואין למפעילה כל קשר ו/או שליטה עליהם. על כן אין למפעילה כל אחריות ביחס לפרסומים אלה ואין היא מבטיחה כי האתרים אליהם מפנים הפרסומים מאובטחים כנדרש ו/או זמינים. משתמש שיעשה שימוש בקישורים המופיעים על גבי הפרסומים דנן עושה זאת על דעתו ובאחריותו בלבד ומסכים כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ביחס לכך כלפי המפעילה. 
ג. יובהר כי המפעילה אינה מתחייבת כי הלינקים המופיעים באתר תקינים ו/או שמישים ו/או מובילים לאתרים פעילים ו/או תקינים ו/או מאובטחים ואין לה כל אחוריות ביחס לכך.
ד. לאור כל האמור, אין המעפילה אחראית לכל נזק ו/או חשיפה ו/או פגיעה שיגרמו למשתמש ו/או למפרסם כתוצאה משימוש בלינקים כאמור ו/או הסתמכות על מידע שהופיע על גבי אותם פרסומות ו/או באתרים אליהם מפנים הלינקים המופיעים באתר ושהושמו בו על ידי צד ג' כלשהו.

הפרות
ה. בהינתן הפרת תנאי שימוש אלה, יפצה המשתמש ו/או המפרסם את המפעילה לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מפרסמיה ו/או מי מטעמם בגין אבדן רווח ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם וזאת לרבות תשלום שכר טרחה והוצאות משפט בהינתן הפרת תנאי השימוש האמורים.
ו. האמור תנבאי השימוש בא להוסיף על זכויות והגנות המפעילה לפי כל דין ולא לגרוע מהן.
ז. באם יעלה החשד כי מי ממשתמשי האתר עושה בו שימוש שלא בהתאם לתנאי השימוש ו/או בהתאם לכל דין רשאית המפעילה להפסיק את המשך שימושו באתר ו/או לחסום אותו משימוש בעתיד ו/או למנוע גישתו לאתר בכל דרך או צורה שהיא וזאת לאלתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

המלצת מערכת האתר